Privacybeleid

Home » Privacybeleid

Via dit privacyprotocol op de website communiceert onze organisatie over persoonsgegevens die worden bewaard. We beperken de toegang tot de automatisch verzamelde informatie die bestaat uit naam, mailadres en telefoonnummer tot medewerkers die de informatie nodig hebben ter uitvoering van de doelstelling. Medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk hiermee om te gaan.

Het algemeen verbod van bewaring van gewone en bijzondere persoonsgegevens geldt voor onze stichting niet vanwege de doelstelling met onderstaande reden:

  • De verwerking wordt gedaan door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is. En die organisatiegegevens verwerkt in het kader van gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen.
  • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van u of de betrokken persoon. Dit op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht.

Indien onze organisatie bijzondere persoonsgegevens bewaart, dan vraagt de organisatie bij elke activiteit waarbij dit van belang is, opnieuw om toestemming om deze persoonsgegevens vast te leggen. Dit doen we op de volgende werkwijze, elke keer op dezelfde manier:

  • We kijken of verwerking noodzakelijk is en vragen toestemming van de betrokken persoon.
  • De gegevens worden bewaard in fysieke mappen (archief, wettelijk bewaartermijn) en op de computer.
  • Bestanden worden beheerd door samenwerkende partijen.
  • Met alle betrokken partijen die mogelijk met persoonsgegevens van onze stichting werken zijn verwerkingsovereenkomsten inzake privacywet gesloten.

Onze organisatie vraagt te allen tijde toestemming aan betrokkenen om personen te mogen fotograferen en de foto’s te gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik op folders of posters etc.). Het doel van de publicatie wordt tevens vooraf kenbaar gemaakt aan de desbetreffende persoon.

Onze organisatie vraagt te allen tijde vooraf toestemming aan betrokkenen (medewerkers, vrijwilligers etc.) voor plaatsing van persoonsgegevens op openbaar toegankelijke communicatie kanalen. De informatie die websites van derden verzamelen, waarvan links zijn geplaatst, is onderhevig aan hun eigen privacybeleid.

De interactieve website is volgens de nieuwe richtlijnen van de privacywet SLL gecertificeerd (slotje). Er zijn maatregelen getroffen tegen hacken en virussen en malware. Regelmatig wordt de beveiliging gecontroleerd. Mocht er desondanks toch een datalek ontstaan dan wordt dit gemeld bij het bestuur en de administratie en worden via het ICT bedrijf maatregelen getroffen.

Binnen onze stichting is er in de openbare ruimte op enkele plekken camerabewaking. Bezoekers zijn hiervan op de hoogte gesteld via een deursticker bij de entree. Beelden worden niet bewaard tenzij er sprake zal zijn van een calamiteit.