Disclaimer

Home » Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Natuurcentrum De Maashorst niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website voorkomen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. Natuurcentrum de Maashorst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Natuurcentrum de Maashorst en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Natuurcentrum de Maashorst, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.