Nieuws

Nieuws

WINTERWERKZAAMHEDEN VOOR EEN MOOIERE MAASHORST


Aanplant in bossen
Een van de maatregelen die plaatsvindt in de bossen, is het zogenaamde verjongen van de bestaande bossen. Dit zal onder andere gebeuren bij het bos ten westen van Zeeland (Steenbergen), in de gemeente Landerd. Er worden bomen aangeplant, van boomsoorten die nu nog nauwelijks of niet in het bos voorkomen, bijvoorbeeld haagbeuk en linde. Dit zorgt voor nieuwe, jonge bomen en hierdoor kan het bos zich op een natuurlijke manier verder ontwikkelen. De ingebrachte soorten kunnen fungeren als zaadbron voor de verdere ontwikkeling, de aangeplante individuen zorgen zo in de toekomst voor meer bomen van deze nu ontbrekende soorten.

Iets soortgelijks zal plaatsvinden in het naastgelegen gebied Udenoord. De bomen die hier aangeplant worden, zullen staan binnen rasters, omdat ze zo beschermd worden tegen vraat door de grote grazers. De bomen worden deels door schoolkinderen geplant, tijdens de Udense boomfeestdag op 19 november.

In dit gebied wordt in de winter ook het doorbreken van de rechte padenstructuur in het bos afgerond. Het grootste gedeelte hiervan is vorig jaar gerealiseerd, toen zijn de meeste paden al afgesloten. Nu worden de laatste paden dichtgemaakt, o.a. door het omduwen van enkele bomen. Ook wordt er een stukje, waar eerder het bos gekapt is, door een machine gefreesd, waardoor de overgebleven stobben verwijderd worden.
Het realiseren van gevarieerde bossen
Veel bossen in Nederland en dus ook op de Maashorst, bestaan uit bomen van ongeveer dezelfde leeftijd. In een natuurlijk bos komen meestal bomen voor van verschillende leeftijden. Hierbij hoort ook een zogenaamde open fase; d.w.z. een plek waar helemaal geen bomen groeien.
Deze open fase is waardevol voor niet bosgebonden plant- en diersoorten en soorten die gespecialiseerd zijn in open plekken. Ook de rondom deze plekken aanwezige bosrand is bijzonder waardevol. Om dit natuurlijke proces op de Maashorst te versnellen, worden op verschillende locaties in het bos open plekken gemaakt door bomen weg te halen. Op deze plekken vestigen zich in de toekomst jonge bomen. Door dit gericht te doen ontstaat snel een gevarieerder bos, met zowel verticale (een gelaagd bos; van kruiden-, naar struikenetage en diverse boomlagen) als horizontale structuur. Zonder deze maatregelen zou het huidige uniforme bosbeeld nog tientallen jaren blijven bestaan. Voorafgaand aan deze maatregelen zal vastgelegd worden, waar in het bos bomen of boomgroepen voorkomen die al in de zogenaamde oudersdoms- of aftakelende fase zitten. Naast jonge bomen hebben ook juist deze bomen een bijzondere waarde omdat ze ruimte bieden aan specifieke planten en dieren. Deze plekken worden in de toekomst met rust gelaten.
Deze winter worden deze maatregelen uitgevoerd in de gemeente Uden bij Udenoord en Slabroek en in de gemeentebossen van Oss, ten westen van de Graafsebaan. Ook in de bossen van de Schaijkse heide en in Heesch wordt op deze manier structuur gecreëerd. De Bosgroep verzorgt de uitvoering.

Herstel vochtige heide Schaijkse heide
De Schaijkse heide heeft goede mogelijkheden voor een succesvol herstel van vochtige heide. Grote delen van de Schaijkse heide hebben nu echter teveel voedingsstoffen en zijn verdroogd, waardoor de soorten van vochtige heide geen kans krijgen. De heide wordt gedomineerd door Pijpenstrootje, terwijl het gebied goede mogelijkheden heeft voor het voorkomen van bijzondere soorten van vochtige heide. Te verwachten soorten zijn Stekelbrem, Pilzegge, Kruipbrem, Klein warkruid, Bruine snavelbies en Kleine zonnedauw. Om deze soorten een kans te geven voert de gemeente Landerd deze winter herstelmaatregelen uit. Dit is een vervolg op soortgelijke, succesvolle herstelmaatregelen op andere plekken op de heide in eerdere jaren. Op de Schaijkse heide uitgevoerde plagmaatregelen tonen aan dat herstel van vochtige heide kansrijk is. De bedekking van Pijpenstrootje is sterk teruggedrongen, Gewone dophei en Struikheide zijn over grote oppervlaktes teruggekeerd. De Schaijkse heide vormt het leefgebied voor de Heikikker, Vinpootsalamander Bruine eikepage en Levendbarende hagedis.
Wat gaat er dan precies gebeuren? In het westen van de Schaijkse heide worden de voedingsstoffen verminderd door op ruim een halve hectare, verspreid over twee plekken, te plaggen. De bovenste laag, met veel grassen, wordt verwijderd om een geschikte uitgangssituatie te creëren voor de ontwikkeling van heideplanten. De verdroging wordt aangepakt door het dempen van een aantal greppels. Hierdoor wordt de hydrologische situatie hersteld omdat het water, dat eerder snel uit het gebied verdween, langer vastgehouden wordt door de bodem.

Houtverkoop
In een bos wordt ook af en toe hout geoogst. Ongeveer elke 6 jaar wordt bekeken of oogst nodig is. Als er geoogst wordt, wordt het hout verkocht; hiermee wordt een deel van de andere natuurmaatregelen betaald. In 2014 hebben de vier Maashorstgemeenten gezamenlijk het hout verkocht. Hout wordt meestal verkocht ´op stam´, terwijl het nog in het bos staat, en daarna pas geoogst. Dit jaar zal geoogst worden in het zuidelijk deel van de Schaijkse heide (Landerd), bij Slabroek en het noorden van Udenoord (Uden), in Heesch nabij Hooge Vorsel (Bernheze) en in de gemeentebossen van Oss ten westen van de Graafsebaan. De uitvoering hiervan loopt uiterlijk tot 15 maart 2015. In de gemeente Uden is de uitvoering eind 2014 al afgerond. Tijdens de houtoogst zullen ook ter plekke informatielaminaten worden opgehangen, met uitleg over de houtoogst.

Zo werken de Maashorst gemeenten, samen met Bosgroep Zuid Nederland, aan het realiseren van een uniek natuurgebied in Brabant.
<< Terug